ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Να γιατί ήλθε ο Παπανδρέου στην Μάνη!!!

ΠΕΡΑΣΜΑ - ΣΤΕΝΩΠΟΣ , θα χαρακτηρίζεται από εδώ και στο εξής η ΜΑΝΗ.
Και οι ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ στενωπός ήταν, "η ταν η επι τας"
Να γιατί ήρθε ο Παπανδρέου στην Μάνη συνοδεία ανεμογεννητριάδων! γιατί ο δολοφόνος του περιβάλλοντος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ υπέγραψε την θανατική καταδίκη της Μάνης!Διαβάστε παρακάτω!κι ας μας έριχναν σταχτη στα μάτια τα λαμόγια! λες και δεν τους ξέρουμε!
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 415
23 Φεβρουαρίου 2012


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμόςμέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....»
(Β' 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της
Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας
Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣΑΛΛΑΓΗΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. ..κλπ» (Α΄136) και τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 1ζ και 2) τουν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34)όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984«Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.» (Α΄ 70) και του άρθρου 65 τουν. 1892/1990 (Α΄ 101).

2. Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 «Διαχείριση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 60).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος (Α΄160), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
(Α' 207) και ειδικότερα των άρθρων 15 και 16 όπως το άρθρο 15 τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3937/2011(Α΄ 60).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 (παρ. 8, 9 και 10)του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 209).

6. Τις διατάξεις του ν. 3044/02 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και δημοσίων Έργων» (Α΄ 197) και ειδικότερα του άρθρου 13 αυτού.

7. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 85).

8. Τις διατάξεις του ν. 2204/1994 (Α΄ 59), «Κύρωση Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 8 αυτής.

9. Τις διατάξεις του ν. 1335/1985 (Α΄ 32) «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης «για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 3, 4,6 και 7 αυτής.

10. Τις διατάξεις του ν. 1845/89 «Περί Δασοπροστασίας» (Α’ 102), καθώς και τις διατάξεις του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού πιστοποίησης κ.λπ.» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 57, 58, 59 και 62 αυτού» (Α΄ 200).

11. Τις διατάξεις του ν. 2719/99 (Α΄ 106) «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας» και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 12 αυτής.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3399/05 (Α΄ 255), «Κύρωση απόφασης για την εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπών συμπληρωματικών μέτρων σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου».

13. Τις διατάξεις του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις».

14. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» (Α΄ 7), όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 996/71, το Ν. 177/75 κ.λπ. καθώς και τις διατάξεις του ν. 998/79 (Α΄ 298), «Περί Προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» όπως ισχύουν.

15. Τις διατάξεις του ν.δ. 191/1974 (Α΄ 350) «Περί κυρώσεως της εν Ραμσάρ του Ιράν κατά την 2α Φεβρουαρίου 1971 υπογραφείσης Διεθνούς Συμφωνίας περί προστασίας των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων, ιδία 7983 7984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ως υγροβιότοπων» και του ν. 1751/1988 (Α΄ 84) «Κύρωση Πρωτοκόλλου τροποποιητικού της Σύμβασης Ραμσάρ 1971 για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόττων ιδία των υγροβιότοπων».

16. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης περιστατικών αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α' 61).

17. Τις διατάξεις του π.δ. 148/09 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον−Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ....
κλπ» (Α΄ 190).

18. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και δια δικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄ 1495) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4, 5, 7 και 8.

19. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/1985 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (Β΄ 757), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 79/409 «περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», καθώς και της 294283/23.12.97 (Β΄ 68) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 94/24/Ε.Κ. του Συμβουλίου, 91/244 /ΕΟΚ και 97/49/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

20. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 33318/3028/98 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων» (Β΄ 1289) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 14849/853/2008 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 645).

21. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 107017/06 κοινής υπουργικής απόφασης «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ.... κλπ» (Β΄ 1225).

22. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 49828/2008 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.» (Β΄ 2464) και ειδικότερα του άρθρου 4ε αυτής.

23. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» (Ε.Ε. αριθ. L103) όπως η εν λόγω Οδηγία κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΕΕ L 20/7 της 26.1.2010).

24. Τις διατάξεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΕ L 206/7, της 22.7.1992), όπως ισχύει.

25. Τις διατάξεις του π.δ. 55/98 «Προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος, με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 743/77 (Α΄ 319)» (Α΄ 58).

26. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3, του ν. 2362/1995 «Περί δημόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών τουκράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).

27. Τις διατάξεις του άρθρου 186 (παρ. ΣΤ) του ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(Α' 87).

28. Τα ακόλουθα έγγραφα κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδίως,
α. Το έγγραφο κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Οκτωβρίου 2010 «EU Guidance on wind energy development in accordance with EU nature legislation Κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
β. Το έγγραφο κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουλίου 2010 «EU Guidance on no−energy mineral extraction and NATURA 2000 − Κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ για την ανάληψη μη−ενεργειακών εξορυκτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομο−
θεσίας για τις περιοχές του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000».
γ. Το έγγραφο κατευθύνσεων για τη θήρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Φεβρουαρίου 2008 «Έγγραφο κατευθύνσεων για τη θήρα βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών».

29. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009«Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).

30. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (Α΄ 56).

31. Τις διατάξεις του Π. . 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία:
α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας ..... στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ..... κλπ» (Α΄ 147).

32. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση καιτα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

33. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 50722/2011 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Παρασκευά Κουκουλόπουλο» (Β΄ 2787).

34. Την υπ’ αριθμ. Υ25/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Περί καθορισμού των αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β΄ 2792)

35. Την υπ’ αριθμ. 51116/3184/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (Β΄ 2741).

36. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) − ΣΑΕ 075/8, και συγκεκριμένα από τις υπό ένταξη Πράξεις στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το ενταγμένο έργο με τίτλο: «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα», καθώς και από το Πράσινο Ταμείο που έχει συσταθεί με το ν. 3889/2010 (Α΄182),


αποφασίζουμε:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7985

Άρθρο 1
Σκοπός−Αντικείμενο
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1495) σε συμμόρφωση και για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Γιατη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, (Ειδική έκδοση της
Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EEL 15 σελ. 202), όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ (EEL20/7/2010), ώστε, με τη θέσπιση ειδικών μέτρων, όρων, διαδικασιών και παρεμβάσεων να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των ειδών και των ενδιαιτημάτων/οικοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), και ειδικότερα:

α) η διατήρηση σε ικανοποιητικό βαθμό της οικολογικής ισορροπίας των ενδιαιτημάτων φωλεοποίησης, τροφοληψίας και καταφυγίου της ορνιθοπανίδας καθώς και των σημαντικών τόπων για τη μετανάστευση των πτηνών, που έχουν χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ,
β) η αποφυγή των οχλήσεων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες αυτές έχουν οριστεί,
γ) η διασφάλιση της συμβατότητας των αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων με τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας,
δ) η άσκηση παραγωγικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων όπως της γεωργίας, της δασοπονίας, της θήρας και της αλιείας, σύμφωνα με τις ανάγκες προστασίας της άγριας ορνιθοπανίδας.

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ή χαρακτηρίζονται ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης. Τα μέτρα και οι όροι προστασίας που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τα μέτρα και τους όρους που τυχόν έχουν θεσπισθεί ή θεσπίζονται με άλλες κανονιστικές πράξεις, κατ’ εξουσιοδότηση της κείμενης
νομοθεσίας.

3. Οι ΖΕΠ, καθώς και τα είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ περιλαμβάνονται στο παράρτημα του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, το οποίο ενσωματώνεται ως παράρτημα Δ΄ στην υπ’ αριθμ. 37338/1807/2010 κοινή υπουργική απόφαση.


Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης Η υπ’ αριθμ. 37338/1807/2010 κοινή υπουργική απόφαση τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:

α) Μετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 1.1. που έχει ως εξής: «1.1. Ο όρος «Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές», ορίζεται στο Παράρτημα Ι (παρ. 6) του άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 11014/703/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 332)».

β) Μετά την περίπτωση (ε) της παραγράφου 2, προστίθενται οι περιπτώσεις (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι) που ακολουθούν:
«στ) «Αποικιακά είδη»: τα είδη της ορνιθοπανίδας που φωλιάζουν σε μεγάλες ομάδες όπου η μια φωλιά βρίσκεται πολύ κοντά στην άλλη και σε μέρη όπου δεν υπάρχει –ή σχεδόν δεν υπάρχει− άλλος πόρος πλην του χώρου φωλιάσματος.

ζ) «χωροκρατικά είδη»: τα είδη της ορνιθοπανίδας που δεν είναι αποικιακά.
η) «κρίσιμα ενδιαιτήματα είδους (critical habitats)»: τα ενδιαιτήματα/οικότοποι που καλύπτουν τις πλέον βασικές ανάγκες του βιολογικού κύκλου των ειδών χαρακτηρισμού και περιλαμβάνουν:
η.α) για τα αναπαραγόμενα είδη τις θέσεις φωλιάσματος, τις περιοχές τροφοληψίας, τις περιοχές καταφυγίου και πιθανά εναλλακτικές θέσεις διανυκτέρευσης,

η.β) για τα μεταναστευτικά/διαχειμάζοντα είδη κυρίως τις περιοχές τροφοληψίας, καταφυγίου και διανυκτέρευσης, καθώς και τόπους που λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και της ευρύτερης γεωμορφολογίας, λειτουργούν ως στενωποί, από όπου διέρχονται υποχρεωτικά τα μεταναστευτικά σμήνη.

θ) «Πυρήνας κατανομής (core area)»: το κεντρικό και πιο σημαντικό για τη διατήρηση, τμήμα της επικράτειας ενός χωροκρατικού είδους, όπου λαμβάνει χώρα το μεγαλύτερο μέρος (>50%) των ημερήσιων και εποχιακών δραστηριοτήτων και μετακινήσεών του ετησίως.

ι) «Επιθυμητή Τιμή Αναφοράς είδους (Favourable Reference Values for a species)»: ο πληθυσμός του είδους στη συγκεκριμένη βιογεωγραφική περιοχή ή χώρα, που θεωρείται ο ελάχιστος απαραίτητος για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης του είδους σε Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης».

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης η περίπτωση (η) καταργείται.

3. Μεταξύ των άρθρων 5 και 6 της υπ’ αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης παρεμβάλλονται τα άρθρα 5(Α) έως 5(Ι) που αφορούν στον καθορισμό μέτρων ειδικής προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης των ειδών και των ενδιαιτημάτων/ οικοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). Τα μέτρα αυτά που μπορεί να συμπληρώνονται και να εξειδικεύονται κατά περίπτωση, στα σχέδια διαχείρισης που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 3937/2011, έχουν ως ακολούθως: «Άρθρο 5 Α
Μέτρα ειδικής προστασίας για την πραγματοποίησηέργων και δραστηριοτήτων

1. Για την πραγματοποίηση έργων ή δραστηριοτήτων εντός των ορίων των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) ή στις περιοχές που προβλέπονται στην παράγραφο 5
του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), ακολουθείται, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η διαδικασία της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 (παρ. 8, 9 και 10) του ίδιου νόμου.

2. Η ειδική οικολογική αξιολόγηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011, περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός των άλλων και εξειδικευμένα ορνιθολογικά στοιχεία και πληροφορίες για τα είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ.
Οι προδιαγραφές για τα εξειδικευμένα ορνιθολογικά στοιχεία αποτελούν μέρος των προδιαγραφών που
7986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
προβλέπονται για την ειδική οικολογική αξιολόγηση στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρο10 του ν. 4014/2011

3. Από την υποβολή των εξειδικευμένων ορνιθολογικών στοιχείων της παραγράφου 2, εξαιρούνται τα έργα φωτοβολταϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ), όπως ορίζονται στη παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 49828/2008 κοινής υπουργικής απόφασης.


Άρθρο 5 Β
Μέτρα ειδικής προστασίας για τη εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)
Για την εγκατάσταση και λειτουργία ΑΣΠΗΕ μέσα σε ΖΕΠ, εφαρμόζονται, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 3937/2011, πέραν των προβλεπόμενων στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, τα ακόλουθα μέτρα, όροι και περιορισμοί:

1. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ εντός ΖΕΠ, των οποίων τα όρια ταυτίζονται με τα όρια των υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Ραμσάρ), όπως αυτά έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία της Σύμβασης Ραμσάρ – ν.δ. 191/74 (Α΄ 350), ν. 1751/88 (Α΄ 26) και ν. 1950/91 (Α΄ 84). Εφόσον τα όρια μιας ΖΕΠ υπερβαίνουν τα όρια του οικείου υγροτόπου Ραμσάρ, τότε δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ σε ακτίνα τριών (3) χιλιομέτρων (εντός της ΖΕΠ) από τα όρια του υγροτόπου.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται και στη Λίμνη της Μεγάλης Πρέσπας, παρότι το Ελληνικό τμήμα δεν έχει χαρακτηριστεί ως υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας (Ραμσάρ), λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη σύνδεση της με τη Λίμνη Μικρή Πρέσπα και τη τριμερή συμφωνία προστασίας του Διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών.

3. Για την εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ εντός περιοχών ΖΕΠ, με είδη χαρακτηρισμού ένα από τα ακόλουθα χωροκρατικά ή/και αποικιακά είδη: όρνιο (Gyps fulvus), ασπροπάρης (Neophron percnopterus), μαυρόγυπας (Aegypius monachus), γυπαετός (Gypaetus barbatus), χρυσαετός  (Aquila chrysaetos), θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla),σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus), μαυροπετρίτης (Falcoeleonorae), μαυροπελαργός (Ciconia nigra), κιρκινέζι (Falco naumanni), πετρίτης (Falco peregrinus), καλαμόκιρ−
κος (Circus aeruginosus), λιβαδόκιρκος (Circus pygargus),γερακαετός (Hieraaetus pennatus), αετογερακίνα (Buteorufinus), χρυσογέρακο (Falco biarmicus), αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus), ροδοπελεκάνος (Pelekanusonocrotalus), Aιγαιόγλαρος (Larus audοuinii), αρτέμης(Calonectris diomedea) και μύχος (Puffinus yelkouan),πρέπει, η προβλεπόμενη στα άρθρα 10 και 11 (παρ. 8,9και 10) του ν. 4014/2011, ειδική οικολογική αξιολόγηση,εκτός των εξειδικευμένων ορνιθολογικών στοιχείων που
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5Α, νακαθορίζει επιπλέον περιμετρική ζώνη αποκλεισμού απόφωλιές ή/και αποικίες των προαναφερόμενων ειδών χαρακτηρισμού. Για τον καθορισμό αυτό λαμβάνονται υπόψη το μέγεθος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τουέργου, οι θέσεις και το πλήθος φωλιών των εν λόγω ειδών, η ταξινόμηση των φωλιών σε ενεργές, ανενεργές
και ιστορικές, η σημασία των αποικιών, η αποτύπωση των περιοχών τροφοληψίας των ειδών και των πτητικών τους συνηθειών, η συσχέτιση αυτών με τη θέση εγκατάστασης των ανεμογεννητριών, τα μέτρα προστασίας και οι λοιπές ανάλογες παράμετροι.

3.1 Οι επιπτώσεις στο πληθυσμό των ειδών χαρακτηρισμού που εξετάζονται στον καθορισμό της περιμετρικής ζώνης αποκλεισμού σε κάθε περίπτωση είναι:
α) η θανάτωση ορνιθοπανίδας λόγω πρόσκρουσης (bird strike/ collision),
β) αλλαγή στη δομή των ενδιαιτημάτων (change inhabitat structure) και
γ) εκτόπιση της ορνιθοπανίδας από ενδιαιτήματα(habitat displacement).

4. Στην απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), που εκδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4014/2011, για την εγκατάσταση και λειτουργία ΑΣΠΗΕ εντός των περιοχών ΖΕΠ, περιλαμβάνεται η υποχρέωση για χρήση υπόγειων καλωδίων ρεύματος ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, συνεστραμμένων μονωμένων εναέριων καλωδίων μεταφοράς ρεύματος για τη σύνδεση με το δίκτυο, καθώς και η υποχρέωση για τακτικό έλεγχο του χώρου του σταθμού (εβδομαδιαίου ή και συχνότερου κατά περίπτωση) και απομάκρυνσης των νεκρών ζώων (κτηνοτροφικών κυρίως), η παρουσία των οποίων θα μπορούσε να προσελκύσει πτωματοφάγα αρπακτικά πτηνά. Θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα εγκατάστασης ηχητικής, οπτικής ή άλλης σήμανσης, σε σχέση με την διαρρύθμιση του αιολικού σταθμού, την απόστασή του από το χείλος γκρεμών και τόπους φωλιάσματος, τροφοληψίας και ανάπαυσης, την κλίμακα και το μέγεθός του.

5. Αιολικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας, που βρίσκονται μέσα σε ΖΕΠ και είναι μεταναστευτικά περάσματα – στενωποί, πρέπει να διαθέτουν αυτοματοποιημένο σύστημα παύσης των ανεμογεννητριών και ενεργοποίησης μέσων αποτροπής, με σκοπό την προστασία της ορνιθοπανίδας και αποφυγή ατυχημάτων. Οι περιοχές αυτές σήμερα είναι το Δέλτα Έβρου GR1110006, Κύθηρα και γύρω νησίδες GR 3000013 και Αντικύθηρα και γύρω νησίδες GR3000012, Νότια Μάνη GR2540008, καθώς και κάθε άλλη ΖΕΠ η οποία θα χαρακτηρίζεται στο μέλλον, σύμφωνα με την παράγραφο
4.2. του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης και είναι μεταναστευτικό πέρασμα – στενωπός.

vachos radio