ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Περικεφαλαία Ἑλληνική…

Περικεφαλαία Ἑλληνική, ἀπὸ τὴν Κρήτη. Ἀρχαϊκή, τέλη 7ου αἰ. π.Χ., ἀπὸ χαλκό.
Μητροπολιτικὸ Μουσεῖο Τέχνης (Νέα Ὑόρκη) © The Metropolitan Museum of Art

Ἐξαιρετικῆς τέχνης περικεφαλαία, ἡ ὁποία βρέθηκε σύμφωνα μὲ τὴν περιγραφή τοῦ Metropolitan Museum of Art στὴ νότιο-κεντρικὴ Κρήτη ὅπου ἀναμφίβολα εἶναι καὶ ὁ τόπος κατασκευῆς της.
Στὸ ἔκτυπο ἀνάγλυφο τῆς περικεφαλαῖας βλέπουμε τὸν Ζήτην καὶ τὸν Κάλαϊν τοὺς υἱοὺς τοῦ Βορέως. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα στὴν αρχαία ἑλληνικὴ τέχνη εἶναι τὰ φτερὰ στοὺς ὥμους καὶ στὰ πόδια. Κρατοῦν ἕνα ζεύγος περιπλεγμένων ὄφεων. Κάτω ἀπὸ αὐτά, δύο πάνθηρες μὲ κοινὸ κεφάλι.
Ὁ Ζήτης καὶ ὁ Κάλαϊς εἶχαν πάρει μέρος στὴν Ἀργοναυτικὴ ἐκστρατεία καὶ κυνήγησαν τὶς Ἄρπυιες γιὰ νὰ ἀπαλλάξουν τὸν μάντη Φινέα ἀπὸ τὴν τιμωρία ποὺ τοῦ εἶχαν ἐπιβάλλει οἱ θεοί μὲ ἀντάλλαγμα νὰ τοὺς δώσῃ πληροφορίες γιὰ τὴν Κολχίδα.

Α 9,21 ἐντεῦθεν ἀναχθέντες καταντῶσιν εἰς τὴν τῆς Θρᾴκης Σαλμυδησσόν, ἔνθα ᾤκει Φινεὺς μάντις τὰς ὄψεις πεπηρωμένος. τοῦτον οἱ μὲν Ἀγήνορος εἶναι λέγουσιν, οἱ δὲ Ποσειδῶνος υἱόν· καὶ πηρωθῆναί φασιν αὐτὸν οἱ μὲν ὑπὸ θεῶν, ὅτι προέλεγε τοῖς ἀνθρώποις τὰ μέλλοντα, οἱ δὲ ὑπὸ Βορέου καὶ τῶν Ἀργοναυτῶν, ὅτι πεισθεὶς μητρυιᾷ τοὺς ἰδίους ἐτύφλωσε παῖδας, τινὲς δὲ ὑπὸ Ποσειδῶνος, ὅτι τοῖς Φρίξου παισὶ τὸν ἐκ Κόλχων εἰς τὴν Ἑλλάδα πλοῦν ἐμήνυσεν. ἔπεμψαν δὲ αὐτῷ καὶ τὰς ἁρπυίας οἱ θεοί· πτερωταὶ δὲ ἦσαν αὗται, καὶ ἐπειδὴ τῷ Φινεῖ παρετίθετο τράπεζα, ἐξ οὐρανοῦ καθιπτάμεναι τὰ μὲν πλείονα ἀνήρπαζον, ὀλίγα δὲ ὅσα ὀσμῆς ἀνάπλεα κατέλειπον, ὥστε μὴ δύνασθαι προσενέγκασθαι. βουλομένοις δὲ τοῖς Ἀργοναύταις τὰ περὶ τοῦ πλοῦ μαθεῖν ὑποθήσεσθαι τὸν πλοῦν ἔφη, τῶν ἁρπυιῶν αὐτὸν ἐὰν ἀπαλλάξωσιν. οἱ δὲ παρέθεσαν αὐτῷ τράπεζαν ἐδεσμάτων, ἅρπυιαι δὲ ἐξαίφνης σὺν βοῇ καταπτᾶσαι τὴν τροφὴν ἥρπασαν. θεασάμενοι δὲ οἱ Βορέου παῖδες Ζήτης καὶ Κάλαϊς, ὄντες πτερωτοί, σπασάμενοι τὰ ξίφη δι᾽ ἀέρος ἐδίωκον. ἦν δὲ ταῖς ἁρπυίαις χρεὼν τεθνάναι ὑπὸ τῶν Βορέου παίδων, τοῖς δὲ Βορέου παισὶ τότε τελευτήσειν ὅταν διώκοντες μὴ καταλάβωσι. διωκομένων δὲ τῶν ἁρπυιῶν ἡ μὲν κατὰ Πελοπόννησον εἰς τὸν Τίγρην ποταμὸν ἐμπίπτει, ὃς νῦν ἀπ᾽ ἐκείνης Ἅρπυς καλεῖται· ταύτην δὲ οἱ μὲν Νικοθόην οἱ δὲ Ἀελλόπουν καλοῦσιν. ἡ δὲ ἑτέρα καλουμένη Ὠκυπέτη, ὡς δὲ ἔνιοι Ὠκυθόη (Ἡσίοδος δὲ λέγει αὐτὴν Ὠκυπόδην), αὕτη κατὰ τὴν Προποντίδα φεύγουσα μέχρις Ἐχινάδων ἦλθε νήσων, αἳ νῦν ἀπ᾽ ἐκείνης Στροφάδες καλοῦνται· ἐστράφη γὰρ ὡς ἦλθεν ἐπὶ ταύτας, καὶ γενομένη κατὰ τὴν ἠιόνα ὑπὸ καμάτου πίπτει σὺν τῷ διώκοντι. Ἀπολλώνιος δὲ ἐν τοῖς Ἀργοναύταις ἕως Στροφάδων νήσων φησὶν αὐτὰς διωχθῆναι καὶ μηδὲν παθεῖν, δούσας ὅρκον τὸν Φινέα μηκέτι ἀδικῆσαι. Ἀπολλόδωρος Βιβλιοθήκη Α’APOLLOD. bibl. III, 199
«Ζήτην καὶ Κάλαϊν πτερωτούς, οἳ πλέοντες σὺν ᾿Ιάσονι καὶ τὰς ῾Αρπυίας διώκοντες ἀπέθανον, ὡς δὲ ᾿Ακουσίλαος λέγει, περὶ Τῆνον ὑφ᾿ ῾Ηρακλέους ἀπώλοντο»

Bronze Helmet
Period: Archaic
Date: late 7th century B.C.
Culture: Greek, Cretan
Medium: Bronze
Dimensions: H. (1989.281.49): 9 5/8 in. (24.5 cm)
H. (1989.281.50): 8 1/4 in. (21 cm)
Classification: Bronzes
Credit Line: Gift of Norbert Schimmel Trust, 1989
Accession Number: 1989.281.49, .50
© The Metropolitan Museum of Art


Εἰκόνα 1 http://www.metmuseum.org/art/collection/search/256978
Εἰκόνα 2 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metropolitan_bronze_helmet_3.jpg Foto Ad Meskens
Εἰκόνα 3 https://gr.pinterest.com/pin/516928863453127613/
Ἡ περικεφαλαία σὲ εἰκόνα μεγάλης ἀνάλυσης –> http://images.metmuseum.org/CRDImages/gr/original/DT262.jpg

Σύντομος σύνδεσμος -shortlink- άρθρου: http://wp.me/p2VN9U-Ly

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Έξυπνες μηχανές, για ηλίθιους ανθρώπους

Ή αλλιώς η δικτατορία της «τεχνολογικής ευφυΐας».
Όσο πιο έξυπνες γίνονται οι μηχανές τόσο πιο ηλίθιοι γίνονται οι άνθρωποι εξ αυτού, και δεν εννοούν να το αντιληφθούν!
Από την ευκολία στη διαβίωση, περάσαμε στην άνεση της κατανάλωσης.
Μπήκαμε σε μια νέα εποχή χειρότερη από αυτή του Μεσαίωνα όπου ο άνθρωπος «δεν υπάρχει», έχει υποκατασταθεί από έξυπνες μηχανές, είναι μόνο για να αναλώνεται και να καταναλώνει.
Κι όσο οι μηχανές αναβαθμίζονται, τόσο οι άνθρωποι υποβαθμίζονται.
Κυριάρχησαν οι μηχανές που έβαλε στην ζωή του για να την κάνει πιο εύκολη, τον έκαναν σκλάβο ακριβώς αυτής της άνεσης.
Κάθε εργαλείο κλέβει τον κόπο ενός ανθρώπου, κάθε μηχάνημα τον κόπο δέκα ανθρώπων και κάθε εργοστάσιο τον κόπο εκατό, χιλίων, ακόμη και μυρίων ανθρώπων.
Παραιτημένων ανθρώπων!
Τώρα που τους έσπρωξε όλους να βγάλουν χρεωστική κάρτα θα αποκτήσουν κι ένα λογιστικό αριθμό συναλλαγών, για να καταναλώνουν με δελτίο!
Θα τρώνε, θα πίνουν και θα κοιμούνται με μετρονόμο.
Οι σκλάβοι με μισθό γίνανε σκλάβοι με κάρτα, τεχνολογική «εξέλιξη και πρόοδος»… στη δουλεία.
Δεν τον έχουν ανάγκη πια, τα μηχανήματα δουλεύουνε αντ’ αυτού, αυτός απολαμβάνει την οκνηρία του, προσφέρει φθηνά, πολύ φθηνά, τις υπηρεσίες του.
Μόνο αυτό θέλουν πλέον απ’ αυτόν και μόνο γι’ αυτό είναι πια άξιος.
Ένας φθηνός υπηρέτης από τον σωρό, ένας αριθμημένος δούλος!
Ανθρωπάρια με οδηγίες χρήσεως βγαίνουν στην «αγορά», ακούνητα, αμίλητα, αγέλαστα, περιμένουν στις ουρές, να βγάλουν λεφτά με ελεγχόμενες δόσεις από τα «κυβερνομηχανήματα» (ΑΤΜ), για να τα βάλουν στην σχισμή της τσέπης τους, ούτως ώστε να αρχίσουν να λειτουργούν για λίγες μέρες, μέχρι την επόμενη φορά, κάθε φορά!
Για ευκολότερη βέβαια κατανάλωση και για την ασφάλειά τους τούς παροτρύνουν να μην έχει κανείς μετρητά στο πορτοφόλι του, μην τύχει και τους τα κλέψουν οι μικροκακοποιοί.
Να τους τα κλέβουν σίγουρα οι μεγαλοκακοποιοί αργυραμοιβοί!
Σήμερα τα όπλα του κατακτητή είναι αόρατα και στοχεύουν το μυαλό του.
Όχι μόνο δεν αισθάνονται την απειλή, αλλά πλέουν και σε πελάγη καταναλωτικής ευδαιμονίας.
Πάρε τους ό, τι θες, μόνο τη σύνδεση στο διαδίκτυο να μην τους πάρεις, το κινητό, την ταμπλέτα, την τηλεόραση, το αυτοκίνητο, τη διασκέδαση, τις διακοπές!
Έτσι και κατεβάσεις τον διακόπτη της ηλεκτρικής ενέργειας ένα βράδυ μένει έρμαιο, δεν ξέρει τι να κάνει.
Μόνο τότε έχει μια ελπίδα, αν μπορεί να σκεφτεί, να καταλάβει πόσο «γυμνός» είναι, δίχως προσωπικότητα!
Ο ηλίθιος πιστεύει στις επαναστάσεις και θαρρεί ότι επειδή γράφτηκαν με το αίμα του, είναι και δικές του.
Όλες μα όλες οι επαναστάσεις έγιναν για την υποδούλωσή του από τον έναν στον άλλον.
Η βιομηχανική επανάσταση δε, αφαίρεσε από τον άνθρωπο τον πρωταγωνιστικό ρόλο και τώρα η τεχνολογική τού αφαιρεί κάθε ρόλο, έπεσε η αυλαία.
Μια επανάσταση αναγνωρίζω μόνον, αυτή εναντίον των μηχανών!
Αντεπανάσταση, ο άνθρωπος να ξαναγίνει Ηνίοχος και να πάρει το χαλινάρι της ζωής στα χέρια του.

Rory Gas

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Επαναστάσεις, και άλλα παραμύθια.

Όλες, μα όλες οι επαναστάσεις, έγιναν στο όνομα του λαού.
Καμία όμως δεν έγινε για τον λαό κι ας γράφτηκε με το αίμα του η πόρνη η ιστορία.
Ακόμη κι αυτή που διαδίδεται ως η μόνη λαϊκή εξέγερση (της Βαστίλης) είναι μύθος.
Ούτε η αιτία, ούτε η αφορμή, ούτε καν το αποτέλεσμα ήταν απόρροια λαϊκής βούλησης.
Αιτία ήταν η συμμαχία της Γαλλίας με την Αυστρία έπειτα από διακόσια (200) χρόνια εχθροπραξιών. Κι αφορμή ήταν το οικονομικό εμπάργκο της Αγγλίας που στέρησε από κάρβουνο τη γαλλική βιομηχανία και πάγωσαν οι τσιμινιέρες, στέλνοντας στην ανεργία τους Παριζιάνους εργάτες.
Η πείνα, η εξαθλίωση και ο λιμός έφερε την εξέγερση, γι’ αυτό από τότε οι εβραίοι του Λονδίνου φροντίζουν να μην πεινάνε οι λαοί, με συσσίτια, ελεημοσύνες και το «έκτρωμα» της αλληλεγγύης, κρατούν τους λαούς υπό επισιτιστικό έλεγχο.
Παρόλα αυτά όμως βρέθηκε από την ανώτερη τάξη η κλίκα (τριανδρία) να εκμεταλλευτεί το λαϊκό έρεισμα για πολλοστή φορά για ίδιον όφελος δίνοντάς τους αίμα, αυτό που «θρέφει» τη μάζα των κτηνών.
Η εξουσία του Λονδίνου όχι μόνο δεν αποσόβησε αλλά καλλιέργησε κιόλας αυτό το χάος, ήταν ιδανικό για να αποσυντονίσει το λαό και να κατευνάσει το πάθος του.
Το αποτέλεσμα γνωστό τοις πάσι.
Καμία επανάσταση ποτέ δεν θα πετύχει, επειδή τις φαντασιώνονται οι λαοί που είναι ανίκανοι να κρατήσουν μια στάση και γι’ αυτό επαφίενται σε άλλους.
Και αυτοί οι άλλοι ανάξιοι για οτιδήποτε, πόσο μάλλον για στάση αξιών, δεν γυρεύουν επανάσταση αλλά επανασύσταση στη νομή της εξουσίας για τον εαυτό τους και χρησιμοποιούν τον λαό ως ασπίδα και δόρυ, με αιχμή φαιδρά ιδεολογήματα!
Την εξουσία την γυρεύει ο εξουσιαζόμενος μεγαλοαστός για να πάψει να εξουσιάζεται, είναι τόσο ανίκανος που δεν έχει άλλο τρόπο να απαλλαγεί.
Γι’ αυτό στην εξουσία αναρριχώνται οι πλέον ανίκανοι και διεφθαρμένοι.
Ένας φαύλος κύκλος εξουσιαζομένων και εξουσιαστών.
Βαρέθηκα να ακούω από ανιστόρητους για επαναστάσεις.
Έχει καταντήσει αηδία, αν θες στα αλήθεια μια επανάσταση, κράτα μια στάση κι άσε τους άλλους να «εξάπτονται».
Η κάθε επανάσταση ξεκινά από σένα τον ίδιο, εάν εσύ κρατάς μια ανθρώπινη στάση αξιών, δεν χρειάζεσαι καμία επανα-ΣΤΑΣΗ.
Η χειρότερες επαναστάσεις για τον λαό είναι οι αναίμακτες, επειδή είναι δίχως εχθρό -τουλάχιστον ορατό.
Μια εξ αυτών η βιομηχανική επανάσταση και σήμερα η τεχνολογική που σηματοδοτεί το τέλος της ιστορίας, όπως την ξέραμε.

Rory Gas

...η ανατολή του Ελληνισμού ante portas

Τα Ελληνικά επίσημη γλώσσα επιλογής στην Ρωσία GRE🇬🇷RUS 🇷🇺

Ο Πλανήτης Ελληνοποιείται.....και η Ελλάδα Αποελληνοποιείται.....
olympia.gr

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Άκρον άωτον

Αδυνατώ να αντιπαρέρχομαι, τα παραμύθια, τής προπαγάνδας, που δημιουργεί μισαλλοδοξία.
Αδυνατώ να αντιπαρέρχομαι την προσήλωση, των πολλών στο δάκτυλο, ή το δέντρο, και την υποβάθμιση του φεγγαριού, και τού δάσους, που εκκολάπτει την καθήλωση.

https://el.wikipedia.org/wiki 

Υπάρχουν δύο δεδομένα :

A. 10.858.017 κάτοικοι της Ελλάδας, πιστεύω Έλληνες.
      ΔΕΝ έκαψαν μια Ελληνική σημαία, μπροστά στην κάμερα...

Β. Ένας (!) κάτοικος Ελλάδας, πιστεύω Έλληνα, το έκανε, για άγνωστους γνωστούς λόγους.


Ποιο από τα δύο, εντυπωσίασε περισσότερο, ποιο έγινε viral;
Ξέρω αλλά δεν απαντώ, και καταγράφω τα δεδομένα, με καταλύτη τον Ελληνικό Ορθολογισμό.
Σας παρουσιάζω λοιπόν την φωτεινή πλευρά του φεγγαριού, το δάχτυλο έχει άλλη αποστολή.
Σας παρουσιάζω το δάσος, το δέντρο, σήμερα υπάρχει αύριο μπορεί να ξεραθεί.
Αν δεν βλέπουμε αυτό που φαίνεται, πως θα κατανοήσουμε εκείνο που δεν φαίνεται.
Ότι έχει ο καθένας, φυλαγμένο στην ψυχή του, είναι προστατευμένο καλά.

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Εδώ Πολυτεχνείο... Εκεί Πολυτεχνείο...


Ποιοί το περίμεναν, ότι 43 χρόνια μετά τη λαϊκή εξέγερση εκείνου του Νοέμβρη το 1973,
κι ενώ μεσολάβησαν σχεδόν δυο γενιές, με ροπή στον ευδαιμονισμό και την κατανάλωση,
θα ανακαλύπταμε τα ίδια συνθήματα, για να οραματιστούμε το μέλλον μας :
"ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
Ας ελπίσουμε ότι το Εγώ θα ξαναγίνει Εμείς, για να υπάρχει ελπίδα....
Ειρωνία να τραγουδάνε, φέτος ειδικά, πώς δε θα περάσει ο φασισμός...
Από πού δεν θα περάσει;
Γιατί στην Ελλάδα,τον βάλαμε στα σπίτια μας...
Ας είναι καλά αυτοί που τους ψήφισαν...
Ορέστη απ' το Βόλο... Μαρία απ' τη Σπάρτη... τί να σκέφτεστε άραγε;
Αυτή την Ελλάδα πρόδωσε η φημισμένη γενιά του πολυτεχνείου.
Όσοι πραγματικά αγωνίστηκαν, έμειναν στις σκιές εκείνων που έπιασαν καρέκλες και προσπάθησαν να βολευτούν.
Αυτή την Ελλάδα προδώσαμε κι εμείς, που συμβάλαμε περισσότερο ή λιγότερο, στο να μείνουν αυτοί βολεμένοι, κι εμείς κοιμισμένοι σε νιρβάνα.
Κάποια στιγμή, πρέπει να ξυπνήσουμε και να θυμηθούμε πως η Ελλάδα είναι ιδέα, είναι μυρωδιές, είναι χρώματα, είναι ήχοι, είναι χτύπος καρδιάς και πύρωμα ψυχής.
Bre Melaxrinaki
black100rose.blogspot.gr

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Μπορούμε επιτέλους να σοβαρευτούμε;

Τα σοβαρά έθνη «ζυγίζουν» τη νίκη Τραμπ σύμφωνα με τα συμφέροντά τους και αναλόγως εκφράζονται.
Αυτό οφείλει να κάνει και η Ελλάδα, εάν λογίζεται σοβαρό έθνος και όχι παιδικός σταθμός πυροβολημένων «υπερευαίσθητων θολοκουλτουριάρηδων» της «πολιτικής ορθότητας».
Καθόλου δεν πρέπει να μας νοιάζει εάν με τη νίκη Τραμπ πανηγυρίζουν οι ακροδεξιοί της Ευρώπης.
Οι ακροδεξιοί της Ευρώπης, και αναφέρομαι στη Λεπέν, πανηγύριζαν και με τη νίκη Τσίπρα.
Αυτό δεν κάνει τον Έλληνα πρωθυπουργό ακροδεξιό.
Είναι ο Τραμπ υπέρ των ελληνικών γεωπολιτικών συμφερόντων; Φαίνεται πως ναι, είναι.
Σχολιάζοντας την Τετάρτη ο διεθνολόγος Βασίλης Κοψαχείλης τη νίκη Τραμπ, στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στο στενό επιτελείο του νέου Αμερικανού προέδρου στο οποίο συμμετέχει και ο Έλληνας Γιώργος Παπαδόπουλος.
Είπε ο Βασίλης Κοψαχείλης ότι είναι απόφαση αυτού του επιτελείου το φυσικό αέριο της ανατολικής Μεσογείου να περάσει με υποθαλάσσιο αγωγό μέσω Ελλάδας και να αποκλειστεί πλήρως η εναλλακτική κατασκευής αγωγού, για το ίδιο φυσικό αέριο, μέσω Τουρκίας.
Δηλαδή, το φυσικό αέριο της Αιγύπτου, της Κύπρου, του Ισραήλ και της Ελλάδας, θα περάσει με τον υποθαλάσσιο αγωγό East Med στην Ελλάδα και από εκεί στην Ευρώπη. Τέλος και game over.
Αυτό είναι προς όφελός μας και μόνο αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει.
Τώρα, διάφοροι χαζοχαρούμενοι που περιφέρονται στα πάνελ και θρηνούν για την ήττα της Χίλαρι, δηλαδή την ήττα της «πολιτικής ορθότητας», να τους ενημερώσω ότι βρίσκονται «εκτός πραγματικότητας» μιας και η Αμερική εξέλεξε Πρόεδρο, οπότε επίσης game over.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει επίσης ότι

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

Ανασχηματισμός

Τελικά θα βγάλουμε όλοι το καπέλο στον μικρό Αλέξη.
του Κωσταντίνου Σταθόπουλου*

Απέδειξε με την στάση του όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια πως όχι μόνο ήταν ο περισσότερο διαβασμένος, ο πιο καλός ο μαθητής, αλλά και πως έχει φοβερά αντανακλαστικά και μεγάλη ταχύτητα στο να εμπεδώνει και αφομοιώνει.
Όχι μόνο κατάφερε να πουλήσει την ελπίδα, όχι μόνο κατάφερε να φέρει τούμπα όλες τις προηγούμενες δικές του δεσμεύσεις, όχι μόνο αντικατέστησε το περήφανο όχι του Ελληνικού λαού με ένα αναξιοπρεπές και δουλικό ναι, αλλά με κινήσεις υψηλής στρατηγικής και αντιπερισπασμού, ξεπέρασε και τους πάτρωνές του παίρνοντας τη θέση τους.
[Πάτρωνας... Ο αυτοκράτορας παραχωρούσε ατομικά προνόμια -από αξιώματα και τιμές μέχρι οικονομική βοήθεια και το δικαίωμα του ρωμαίου πολίτη- σε όσους είχαν άμεση πρόσβαση στον ίδιο και ήταν αφοσιωμένοι, καθώς και σε μεγαλύτερες ομάδες όπως οι πληβείοι και ο στρατός. Ως ανταπόδοση απαιτούσε από εκείνους αφοσίωση στις υποχρεώσεις τους και ευγνωμοσύνη.]
Ένα παιδί που από τα νιάτα του, βοηθούντος του οικογενειακού και όχι μόνο....
περιβάλλοντος, ρουφούσε σαν σφουγγάρι τις παραστάσεις που έστηναν οι εκάστοτε πολιτικοοικονομικοί θίασοι της χώρας, κατάφερε τελικά να στήσει τον δικό του θίασο.
Επιβεβαιώνοντας λοιπόν τους καθηγητές του,(επανάληψη μήτηρ μαθήσεως),μπόρεσε να φτάσει την θεατρική τέχνη σε άλλα επίπεδα.
Σε αυτό τον βοήθησε και ένα άλλο προσόν.
Η ικανότητά του να κάνει πάντα τις καλύτερες επιλογές.
Είχε όμως, είναι η αλήθεια, την δυνατότητα να διαλέξει από πλήθος μεγάλων ταλέντων.
Ψεύτες-δωσίλογοι-προσκυνημένοι-φιλοχρήματοι-αριβίστες-νάρκισοι-μισάνθρωποι-προδότες-εγκληματίες-φασίστες-ανόητοι και ο κατάλογος δεν τελειώνει.
Κατάφερε λοιπόν να αποδομήσει ολοκληρωτικά,(εν μέρει το είχαν καταφέρει μόνοι τους),τις περισσότερες κοινωνικές τάξεις ,ιδεολογίες και επαγγέλματα στον δύσμοιρο τούτο τόπο.
Καθηγητές πανεπιστημίου, ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, τραγουδιστές, ιεράρχες, οικονομολόγοι, Αμεα, αθλητές, εφοπλιστές και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις....
Έτσι εξηγείται και ο πόλεμος που δέχεται από τους υπόλοιπους δωσίλογους εντός και εκτός βουλής. Παρ' ότι έχουν υπογράψει ακριβώς τα ίδια, παρ' ότι έχουν όλοι τους παραχωρήσει την εθνική κυριαρχία ,δεν μπορούν να χωνέψουν πως αυτό το κωλόπαιδο, αυτός ο καταληψίας τους ξεπέρασε και έγινε ο πλέον αγαπημένος των αφεντικών τους.
Δεν χρειάζεται λοιπόν περαιτέρω σχολιασμός του ανασχηματισμού .
Σε μία χώρα που κατέληξε να γεννά περισσότερους προδότες από φιλοσόφους, σε μια χώρα που σκότωσε τον δάσκαλο ,όπως έλεγε ο Λιαντίνης, πάντα θα βρίσκονται "πρόθυμοι ηλίθιοι", να τελειώσουν τη δουλειά.
Προσέξτε όμως καλά και να θυμάστε αυτό πάντα:
Ποτέ και σε κανέναν ανασχηματισμό δεν χώρεσε ούτε ένας ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ.

*Ο Κ. Σταθόπουλος είναι μέλος του ΕΠΑΜ

seisaxthia-epam.blogspot.gr

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Η λεπτή ισορροπία του οργασμού


Ο Βίλχελμ Ράιχ ήταν σίγουρα ένας εκκεντρικός και αμφιλεγόμενος στοχαστής-συγγραφέας.
Κάποιοι τον θεωρούν ήρωα, ένα μεγάλο μυαλό που η κοινωνία αρνήθηκε να δεχτεί -για να μην παραδεχτεί την ανωμαλία της.
Κάποιοι άλλοι τον θεωρούν τρελό, χαρακτηριστική φιγούρα παρανοϊκού επιστήμονα (παρότι δεν ήταν επιστήμονας, αφού η ψυχανάλυση δεν είναι επιστήμη, ούτε η ελέω DSM-V ψυχιατρική).
Όποιος έχει διαβάσει τα βιβλία του, όπως το «Άκου, ανθρωπάκο», τη «Μαζική ψυχολογία του φασισμού», την «Ανάλυση του Χαρακτήρα», τη «Δολοφονία του Χριστού», τη «Σεξουαλική Επανάσταση», θα βεβαιώσει ότι ήταν (τουλάχιστον) ένας εξαιρετικός συγγραφέας.
Ο πυρήνας της θεωρίας του Ράιχ, πέρα απ’ τις μαρξιστικές του αναζητήσεις, είναι η σεξουαλικότητα και ο οργασμός (μαθητής του Φρόυντ ήταν).
Η νεανική επανάσταση της δεκαετίας του ’60 (βλέπε Χίπις, Μάης ’68 στη Γαλλία) βασίστηκε και στο βιβλίο του «Σεξουαλική Επανάσταση», που εκδόθηκε το 1936.
Ο Ράιχ υποστήριζε ότι κανένας άνθρωπος καταπιεσμένος σεξουαλικά δεν μπορεί να συμπεριφερθεί ως ελεύθερος άνθρωπος.
Μένει «θωρακισμένος» [sic] όσο δεν ικανοποιείται.
Αλλά προειδοποιεί:
«Η σεξουαλική απελευθέρωση δεν είναι ασυδοσία.
Ένας πεινασμένος άνθρωπος, σαν βρεθεί μπρος

«Ο θάνατος δεν είναι το τέλος!»

Επιστημονική αποκάλυψη που «κόβει» την ανάσα:

Η καινούργια προσέγγιση στο μεγαλύτερο φόβο του ανθρώπου λέγεται Βιοκεντρισμός και προέρχεται τόσο από το χώρο της κβαντοφυσικής και της θεωρίας των παράλληλων συμπάντων, όσο και από τον ίδιο τον Αϊνστάιν.
Σύμφωνα με ένα από τα θεμελιώδη αξιώματα της επιστήμης, καμίας μορφής ενέργεια δεν χάνεται. Δεν δημιουργείται και δεν καταστρέφεται, απλώς υπάρχει.
Ξεκινώντας από αυτό και με δεδομένο ότι ο εγκέφαλος, είναι μια τεράστια γεννήτρια ενέργειας, οι επιστήμονες καλούνται να απαντήσουν στο τι γίνεται αυτή η ποσότητα ενέργειας, όταν ο εγκέφαλος σταματήσει λόγω θανάτου να λειτουργεί.
Είναι πιθανόν να μεταβιβάζεται σε ένα παράλληλο σύμπαν;
Για τους μελετητές, η θεωρία των παράλληλων συμπάντων, είναι μια πραγματικότητα πολύ πιο αντικειμενική από αυτό που θεωρούμε πραγματικότητα δεδομένου ότι έννοιες όπως ο χώρος και ο χρόνος, θεμελιώδεις όσον αφορά την προσέγγιση μας απέναντι στην πραγματικότητα, δεν υφίστανται όπως τις αντιλαμβανόμαστε.
Οτιδήποτε ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί σαν πληροφορία, είναι απλώς ένα εργαλείο κατανόησης ενός συγκεκριμένου χωροχρόνου μιας συγκεκριμένης πραγματικότητας.
Κάτι που αποδεικνύεται από την ανικανότητα του εγκεφάλου, να κατανοήσει την ύπαρξη του συμπαντικού απείρου, εφ΄ όσον ο προγραμματισμός του, του καθιστά κατανοητά μόνο τα πεπερασμένα σύνολα.
Σε ένα σύμπαν χωρίς χώρο και χρόνο (με τις έννοιες που εμείς τους δίνουμε) όπως στην ουσία έχει αποδειχτεί ότι είναι το σύμπαν, η έννοια του θανάτου, του τέλους, πολύ απλά δεν υφίσταται λένε οι ειδικοί.
Υφίσταται η

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Βρέθηκε σκελετός εργάτη από την αρχαιότητα στο Δεσποτικό.

Ο σκελετός έχει σταλεί για ανθρωπολογική εξέταση, ενώ ολοκληρώθηκαν οι αναστηλωτικές εργασίες στον χώρο.

Kατά τη διάρκεια των αναστηλωτικών εργασιών στο Δεσποτικό, που συνεχίζονται για τελευταία ημέρα σήμερα, ένας σκελετός που αποκαλύφθηκε απασχόλησε τα μέλη της ομάδας.
Θαμμένος σε συνεσταλμένη στάση στο φυσικό έδαφος, εκεί όπου εδράζεται η θεμελίωση του ναού, όπως λέει ο ανασκαφέας Γιάννος Κουράγιος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, «πρόκειται μάλλον για εργάτη διότι θάφτηκε χωρίς κτερίσματα.
Φαίνεται πως πέθανε κατά τη διάρκεια των εργασιών για τον βόρειο τοίχο το 550 π.Χ. και θάφτηκε σε εκείνο το σημείο».
Ο σκελετός έχει σταλεί για ανθρωπολογική εξέταση, όμως ο διευθυντής της ανασκαφής, η βοηθός του Κορνηλία Νταϊφά, ο αρχιτέκτονας Γουλιέλμος Ορεστίδης, οι τεχνίτες Βαγγέλης Χατζής, Γιαννούλης Σκαρής, Χρήστος Μπληγιάννος, Γιώργος Παλαμάρης, Ηλίας Σιψάς, οι μηχανικοί Εύα-Ελένη Τουμπακάρη (ΔΑΑΜ), Δημήτρης Εγγλέζος και Βασίλης Παπαβασιλείου ολοκλήρωσαν τις εργασίες για φέτος.
Συμπληρώθηκαν όλοι οι στυλοβάτες του ναού και τα οκτώ κομμάτια, δύο νέα κατώφλια τοποθετήθηκαν στον ναό και στο τελετουργικό εστιατόριο δίπλα, δύο σπόνδυλοι, άρχισε να χτίζεται η παραστάδα, ένας ενδιάμεσος τοίχος για στατικούς λόγους όπως είχαν ζητήσει το ΚΑΣ και ο Μ. Κορρές.
Χθες το μεσημέρι σηκώθηκε, μέσα στους ανέμους και στο κρύο πάνω στο ακατοίκητο νησί, ο πρώτος κίονας του εστιατορίου μαζί με το κιονόκρανο κι όλο μαζί –περίπου 3 μ. ύψος– είναι εντυπωσιακό σαν το θαυμάζεις από μακριά.
Όσο για τους στυλοβάτες του ναού που δεν βρέθηκαν, ο κ. Κουράγιος πιστεύει πως «μάλλον τους έχουν πάρει οι Βενετσιάνοι για να χτίσουν το κάστρο τους στην Αντίπαρο».
Γενικότερα, για τις απώλειες ευθύνονται λαοί της Μεσογείου, οι οποίοι τον μεσαίωνα κατά τις επιδρομές τους άρπαξαν αρχαία μέλη τα οποία μετέφεραν στα εργαστήριά τους.
Μοιραία στην αναστήλωση χρησιμοποιείται αρκετό νέο υλικό.
Το Δεσποτικό όπως και η Αντίπαρος ήταν χιλιάδες χρόνια πριν ενωμένα με την Πάρο.
Όπως είχε πει ο καθηγητής Μ. Κορρές σε συνεδρίαση του Αρχαιολογικού Συμβουλίου του οποίου είναι μέλος, μέσα σε δύο χιλιετίες το σύνολο έχει βυθιστεί κατά 6 μέτρα, με αποτέλεσμα η αρχική ενότητα να έχει χωριστεί σε τρία μέρη.
Θυμίζουμε πως οι ανασκαφές στο νησί έφεραν στο φως ιερό αρχαϊκών χρόνων, το μεγαλύτερο σε έκταση, μετά τη Δήλο.
Πάντως, τίποτε απ’ όλα αυτά δεν θα είχαμε μάθει εάν δεν υπήρχαν χορηγοί που υποστηρίζουν τις ανασκαφές και τις αναστηλώσεις.
Φέτος, χρήματα έδωσαν και πάλι το Ιδρυμα Π.Α. Κανελλοπούλου, το υπουργείο Αιγαίου, ο Θανάσης και η Μαρίνα Μαρτίνου, καθώς και το Ιδρυμα Λεβέντη.

Δεσποτικό: Οι ανασκαφές αποκαλύπτουν έναν μοναδικό αρχαιολογικό χώρο
Η ολοκλήρωσή του έργου αναστήλωσης και συντήρησης, έχει ως στόχο την οργάνωση και ανάδειξη του Δεσποτικού σε ένα πρότυπο αρχαιολογικό πάρκο στις Κυκλάδες 
Η αρχαία Πρεπέσινθος
Κάθε χρόνο τα ευρήματα που έρχονται στο φως στο ακατοίκητο νησάκι του Δεσποτικού, δυτικά της Αντιπάρου, επιβεβαιώνουν ότι εκεί χτίστηκε και λειτούργησε ένα μεγάλο και οργανωμένο αρχαϊκό ιερό με φήμη και πλούτο, που έχτισαν οι κάτοικοι της αρχαίας Πάρου μόνο και μόνο για να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στο Αιγαίο. Η ακμή του χρονολογείται στον 6ο αιώνα π.Χ., ενώ τα πρωιμότερα ίχνη λατρείας ανάγονται στη γεωμετρική εποχή. Αγαπημένη θεότητα κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο ήταν ο Απόλλωνας και έπειτα η θεά Εστία με το επίθετο «Ισθμία». Οσο για τα ευρήματα που ήρθαν στο φως
Δείτε περισσότερα... ΕΔΩ

ellinondiktyo.blogspot.gr

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Οι αριθμοί το δείχνουν ξεκάθαρα

Δεν βγαίνουν οι αριθμοί
Οφειλές
- 91 δις οφειλές ιδιωτών στο κράτος- 16,5 δις οφειλές ιδιωτών και οργανισμών στα ασφαλιστικά ταμεία
- 2,96 δις οι οφειλές προς τη ΔΕΗ στις 30 Ιουνίου 2016
- 8 δις οι οφειλές των δεκο και των Δημοτικών επιχειρήσεων
- 8 δις οφειλές του κράτους σε ιδιώτες
- 3 δις το έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων
Έσοδα / Έξοδα
- 30 δις κατ έτος δαπανώνται για συντάξεις
- 15 δις κατ έτος δαπανώνται για μισθούς
- 44 δις έσοδα (2015)
Χρέος

- 330 δις χρέος
- οι εξαγωγές καταρρέουν
- μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες κλείνουν
- πάνω απο 550 δις το χρέος δημόσιο και ιδιωτικό
Αυτοκτονίες

- 5.500 αυτόχειρες από την έναρξη της κρίσης
Κοινωνικό και Οικονομικό κόστος Τροχαίων
- 1500 νεκροί και 3000 ανάπηροι κάθε έτος
- 8 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος των τροχαίων κάθε έτος
ΑΕΠ (Ακαθάριστο εθνικό Προϊόν)
- 2009: 230 δις ευρώ περίπου
- 2015: 176 δις ευρώ περίπου και βαίνει συνεχώς μειούμενο
Τράπεζες
- δάνεια 200 δισεκατομμύρια εκ των οποίων τα 120 κόκκινα
- καταθέσεις: πιθανόν κάπου στα 50 δισεκατομμύρια
- έκρηξη των ακάλυπτων επιταγών
Επιχειρήσεις
- δεκάδες χιλιάδες αναζητούν μεταφορά έδρας εκτός Ελλάδας
- 27% οι ασφαλιστικές εισφορές, 29% ο φόρος, 29% η προκαταβολή φόρου, και έπονται τέλη επιτηδεύματος, εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης κλπ
- αδειοδότηση επιχειρήσεων: 200 εγκύκλιοι, εκατοντάδες εργατοώρες, πολλά δις ευρώ χαμένα στην αναμονή. Πολλοί περιγράφουν την διαδικασία σαν εφιάλτη.
Εργατικό Δυναμικό
- 3.000.000 συνταξιούχοι
- 1.500.000 άνεργοι
- 700.000 δημόσιοι υπάλληλοι

- 1.000.000 ημιαπαχολούμενοι
- 2.900.000 ελεύθεροι επαγγελματίες κ εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
Η παγκόσμια θέση της Ελλάδας

- με βάση την ανταγωνιστικότητα η Ελλάδα βρίσκεται στην 85η θέση
- με βάση την διαφθορά βρίσκεται στην 58η θέση (διεθνής διαφάνεια)
- με βάση τον δείκτη οικονομικής ελευθερίας κατατάσσεται στην 86η θέση, σε σύνολο 159 χωρών. Βρίσκεται δηλαδή στην «παρέα» του Τατζικιστάν (84η θέση), της Σαουδικής Αραβίας (85η θέση), του Πράσινου Ακρωτηρίου (87η θέση) και της Τουρκίας (90ή θέση). Υψηλότερα από αυτήν βρίσκονται όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Λιθουανία 15η, Εσθονία 19η, Βουλγαρία 45
- στην τελευταία θέση μεταξύ των μελών κρατών στην κοινωνική δικαιοσύνη (28η)
- η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. και 91η παγκοσμίως, όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου
- το 2014 η Ελλάδα είχε 53 καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Συντάξεις
Πολλοί έλληνες σήμερα διαμαρτύρονται για τα κουρέματα στις συντάξεις τους και λένε: μας κόβουν τα δικά μας χρήματα. Να θυμίσουμε ότι τα χρήματα δεν προέρχονταν από μια παραγωγική οικονομία αλλά από δανεικά. Και βεβαίως καλά θα κάνουν να αρχίσουν να σκέφτονται τα παιδιά και τα εγγόνια τους και όχι μόνο τον εαυτό τους.
Επίσης: ένας απλός υπολογισμός, σύμφωνα με τον κύριο ΕΑ, δείχνει μια πολύ πικρή αλήθεια.
Αν υποθέσουμε ότι έχουμε 20% ασφαλιστικές εισφορές και έναν συνταξιούχο που λαμβάνει σύνταξη 800 ευρώ μηνιαίως.
Αυτό σημαίνει ότι για να βγει η σύνταξη του συνταξιούχου, που μπορεί και να είναι μόλις 48 ετών, χρειάζονται τέσσερις εργαζόμενοι με αμοιβή 1000 ευρώ έκαστος.
Δηλαδή για να μπορέσουν να πάρουν όλοι τις συντάξεις τους σημαίνει ότι το κράτος μας χρειάζεται τετραπλάσιους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, γιατί ως γνωστόν μόνον εκεί παράγεται χρήμα.
Δημογραφικό
- Οι γεννήσεις μειώνονται και πολλά νέα παιδιά μεταναστεύουν
- 450.000 νέοι κυρίως πτυχιούχοι έχουν φύγει από 2009 στο εξωτερικό
- Εισροές προσφύγων κ λαθρομεταναστών κυρίως μικρών ηλικιών και αυξημένες γεννήσεις
Επίλογος
44 δις έσοδα, 30 δις για συντάξεις κ 15 δις για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων το 2015. Δηλαδή τα έσοδα είναι λιγότερα από τα έξοδα που απαιτούνται για συντάξεις και μισθούς.
2.900.000 εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να συντηρήσουν τους 1.000.000 εργαζόμενους στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους 1.500.000 ανέργους, τους 3.000.000 συνταξιούχους, τις ασφαλιστικές εισφορές όλων, τις συντάξεις όλων, τους μισθούς στο δημόσιο, τα εφάπαξ δικαστικών/στρατιωτικών/καθηγητών κλπ, τις κρατικές και δημοτικές εταιρείες, τις δαπάνες στην υγεία την παιδεία την άμυνα, την αναπτυξιακή προοπτική και φυσικά να αποπληρώσουν το δημόσιο χρέος των 330 δις.

Στην άλλη μεριά του Αιγαίου στήνεται ένα νέο χαλιφάτο, πολλοί νέοι μας φεύγουν στο εξωτερικό ενώ την ίδια στιγμή ενσωματώνονται μουσουλμανικοί πληθυσμοί.

Οι αριθμοί το δείχνουν ξεκάθαρα, το παιχνίδι έχει χαθεί.