ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Με τον Μαχητή Πέτρο Καπερναράκο μπροστά…..…..οι εθελοντές, ξεκινάμε αγώνα από την αδούλωτη Μάνη, για την προστασίας των δικαίων αυτού του λαού και αυτού του τόπου, που δεν είναι μια λέξη μόνο, Ελλάδα, είναι ιδέα είναι παγκόσμιο φως. Ο σοφός μας λαός λεει «η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται». 
Λίγες μόνο μέρες μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Πέτρου Καπερναρακου με το ψηφοδέλτιο των «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ», στην Λακωνία, όλοι μαζί με αυτόν μπροστάρη, ξεκινάμε με έργα και όχι λόγια, με μόνο εφόδιο την φλόγα της ψυχής μας, και με την βοήθεια του θεού της Ελλάδος, διαχωρίζοντας την θέση μας από κρυφά παιχνίδια και συνεργασίες κάτω από το τραπέζι.
Οι καταβολές μας, ο τόπος μας δεν μας αφήνουν περιθώρια άλλης επιλογής.
Χαραγμένος μέσα μας ο Σπαρτιατικός Νόμος «τοις κεινων ρημασι πειθόμενοι».

Πέτρο πάρε κεφάλι σύσσωμη η Λακωνία ακολουθεί και αιχμή του δόρατος η ΜΑΝΗ. 
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΥΡΓΩΝ by Πέτρος Καπερναράκος on Κυριακή, 22 Απριλίου 2012 στις 8:15 μ.μ.                                                  


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά από λεπτομερή επεξεργασία της ΚΥΑ (Αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμόςμέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτωντης, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....»(Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
είμαστε στην δυσάρεστη θέση να ανακοινώσουμε ότι:
Α) διαπιστώσαμε σοβαρότατες παραβάσεις καθήκοντος από τους παραπάνω υπογράφοντες υπουργούς την συγκεκριμένη ΚΥΑ
Β) θα καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά για παράβαση καθήκοντος στους συγκεκριμένους υπουργούς ενώπιον του κ. εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Αναλυτικά: αφού διαπιστώσαμε σοβαρότατες παραβάσεις καθήκοντος των παραπάνω υπουργών στην αναγραφόμενη από εμάς ΚΥΑ, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του κ. εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για παράβαση καθήκοντος των παραπάνω υπουργών. Συγκεκριμένες διατάξεις τις εν λόγω ΚΥΑ συνιστούν παραβάσεις κοινοτικών οδηγιών για τις οποίες (οδηγίες) η χώρα μας καταδικάστηκε με την (Με την απόφαση ΔΕΚ. της 11ης Δεκεμβρίου 2008, στην υπόθεση Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας C-293/07, «Παράβαση κράτους μέλους Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ–Διατήρηση των αγρίων πτηνών – Ζώνες ειδικής προστασίας – Ανεπαρκή μέτρα προστασίας», κρίθηκε ότι η Ελληνική Δημοκρατία, παραλείποντας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη θέσπιση και εφαρμογή ενός συνεκτικού, συγκεκριμένου και ολοκληρωμένου νομικού καθεστώτος, ικανού να εξασφαλίσει τη βιώσιμη διαχείριση και την αποτελεσματική προστασία των ζωνών ειδικής προστασίας που έχουν χαρακτηρισθεί λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατηρήσεως που θέτει η οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας αυτής καθώς και του άρθρου της 4, παράγραφος 4, πρώτη περίοδος, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.)
Κατά την γνώμη μας οι κ.κ. υπουργοί  αψηφώντας την καταδίκη της χώρας μας από την Ε.Ε. υπέγραψαν την συγκεκριμένη ΚΥΑ θέλοντας έτσι να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε έργα εγκατάστασης αιολικών συστοιχιών, μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους
α) την καταδίκη της χώρας μας 
β) την καταστροφή της χλωροπανίδας 
γ) την καταστροφή του φυσικού πλούτου της κάθε περιοχής.