ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Lavipharm: Απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου

Η Lavipharm A.E ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιό της και το Διοικητικό Συμβούλιο της Castalia Laboratoires Dermatologiques A.E. (Castalia A.E.), θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου κατά 100%, αποφάσισαν στις συνεδριάσεις τους της 29/3/2013 την απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου της Lavipharm A.E, με αντικείμενο την παραγωγή φαρμακευτικών, καλλυντικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και την εισφορά του στην Castalia A.E..

Η απόσχιση αυτή αποτελεί εσωτερική αναδιάρθρωση, με στόχο τον εξορθολογισμό της δομής του Ομίλου, και δεν θα επηρεάσει τα συνολικά μεγέθη του.

Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ισολογισμού ορίσθηκε η 31/3/2013. Η απόσχιση και εισφορά του βιομηχανικού κλάδου της Lavipharm A.E. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και του Κ.Ν.2190/1920.

Με βάση τα στοιχεία της τελευταίας οικονομικής χρήσης 31/12/2012, ο κύκλος εργασιών του αποσχιζόμενου κλάδου αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 30% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του Ομίλου. Συνεπώς, η απόσχιση εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χ.Α. για έκδοση Πληροφοριακού Σημειώματος.

Εφαρμόζει καθολικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των δομών
Ένα καθολικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των δομών του Ομίλου, μέσω της συγχώνευσης λειτουργικών τμημάτων, καθώς και της απεμπλοκής ή διακοπής μη κερδοφόρων δραστηριοτήτων, εφαρμόζει η διοίκηση της Lavipharm, με στόχο την ταχύτερη δυνατή άρση του κριτηρίου που είχε ως επακόλουθο την υπαγωγή των μετοχών της στην κατηγορία της Επιτήρησης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με στόχο την προσαρμογή στις νέες συνθήκες της αγοράς φαρμάκου, λαμβάνει μέτρα για τη μείωση διοικητικών και άλλων εξόδων, τη διάθεση πόρων στη συνεχώς αναπτυσσόμενη δραστηριότητα των εξαγωγών και τη δημιουργία εσόδων από παροχή υπηρεσιών.
ΑνακοίνωσηΗ Lavipharm A.E., στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 του Ομίλου και της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με στόχο την ταχύτερη δυνατή άρση του κριτηρίου (σχέση Ενοποιημένων αποτελεσμάτων προς Ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια, όπως απεικονίζονται στις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2011) που είχε ως επακόλουθο την υπαγωγή των μετοχών της στην κατηγορία της Επιτήρησης, η Διοίκηση της Εταιρείας σταδιακά εφαρμόζει ένα καθολικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των δομών του Ομίλου, μέσω της συγχώνευσης λειτουργικών τμημάτων, καθώς και της απεμπλοκής ή διακοπής μη κερδοφόρων δραστηριοτήτων.Με στόχο την προσαρμογή στις νέες συνθήκες της αγοράς φαρμάκου, λαμβάνει μέτρα για τη μείωση διοικητικών και άλλων εξόδων, τη διάθεση πόρων στη συνεχώς αναπτυσσόμενη δραστηριότητα των εξαγωγών και τη δημιουργία εσόδων από παροχή υπηρεσιών.
capital.gr