ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ = «ΠΟΡΝΟΒΟΣΚΟΣ» ; ; ; ΒΑΒΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ ! ! ! ΛΙΑΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟ


Ἐπιτρέψατέ μας νὰ συμπνευματισθῶμε μαζί σας.
Λαμβάνοντες ἐρέθισμα ἀπὸ μία ἐπίκαιρη βλάσφημη καὶ ἀντίχριστη διάδοσι, ὅτι δῆθενὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Βαλεντῖνος ἦταν ὁ προστάτης τῶν ἐρωτευμένων..., νὰ σᾶς κάνωμε κατωτέρω κοινωνοὺς τῶν σκέψεών μας περιληπτικῶς.

Οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις,
οἱ ὁποῖες πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ ἀφελληνίσουν καὶ νὰ ἀποχριστιανοποιήσουν τοὺς Ἕλληνες, διὰ νὰ δύνανται νὰ ἐπικρατήσουν καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἐπεστράτευσαν ὅλους τοὺς δαίμονες καὶ παντοιοτρόπως κάνουν τὸ πᾶν νὰ δολοφονοῦν βαναύσως τὴν ἀλήθεια, ἐπιβοηθούμενες ἀπὸ τοὺς ἰδιοτελεῖς καὶ διεστραμμένους ψευδοδιανοούμενους διὰ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, ποὺ ἔχουν καταντήσει «Μέσα Μαζικῆς Παραπληροφορήσεως», διαστροφεῖς τῆς ἀληθοῦς ἱστορίας, αἰτία ἀποχαυνώσεως καὶ ἐκφυλισμοῦ, ὄχι δὲ μόνον τῆς νεολαίας, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τῶν γερόντων.


ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Ἐπειδὴ ἀναιδέστατα γύναια, δημοσιογραφίσκοι, ἀλλὰ καὶ ἀνεγκέφαλοι διαφημιστές-ἔμποροι, ἔχοντες στὸ χέρι τους ἕνα μικρόφωνο ἢ ἕνα κονδυλοφόρο, ἀφηνιάζουν, βλασφημοῦντες ἐναντίον τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων, προτρέποντες τοὺς «ρηχούς» στὴν πίστι καὶ τὴν ἠθικὴ νὰ ὀργιάζουν, ἀναγκαζόμεθα νὰ παρακαλέσωμε καὶ πάλι ὅλες τὶς σοβαρὲς ἱστοσελίδες καὶ τοὺς διαθέτοντες e-mail, νὰ ἀναρτήσουν καὶ διαδόσουν,ὅτι ὁ Ἕλλην Βαλεντῖνος ἦταν Ἱερομάρτυς καὶ ἐμαρτύρησε πραγματικὰ τὸ 268-269 στὴν Ρώμη.

Ἡ ἱστορία ἔχει ὡς ἑξῆς:
Ὅταν ἔξω ἀπὸ τὸν κῆπο του περνοῦσε ἕνα ἀνδρόγυνο καὶ ἀλληλοϋβρίζετο καὶ ἐβιοπραγοῦσαν ἡ γυναίκα καὶ ὁ ἄνδρας, τότε ὁ Ἱερομάρτυς Βαλεντῖνος ἔκοψε δύο τριαντάφυλλα καὶ τοὺς τὰ προσέφερε, διὰ νὰ εὕρῃ τὴν εὐκαιρία νὰ τοὺς νουθετήσῃ νὰ μονιάσουν καὶ νὰ εἶναι ἀγαπημένοι καὶ ἀπὸ τὸν Θεὸ εὐλογημένοι καὶ νὰ ἐνδιαφέρωνται γιὰ τὴν οἰκογένειά τους.

Ἔτσι ἐπιβάλλεται νὰ συμπεριφέρεται ὄχι μόνον ὁ κάθε κληρικός, ἀλλὰ καὶ ὁ κάθε ἐνσυνείδητος Χριστιανός.

Ἄς διαφωτίσωμε λοιπὸν τοὺς πάντας, νὰ μὴ διαστρεβλώνεται τόσο πολὺ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ἱστορία.

Τὸ ἴδιο συμπεριφέροντο καὶ οἱ Ἅγιοι Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα καὶ ὁ ἀπελθῶν ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χριστόδουλος ἔκανε σταυροφορία νὰ ἀντικατασταθῇ ὁ βλασφημούμενος καὶ διασυρόμενος Βαλεντῖνος μὲ τοὺς Ἁγίους Ἀκύλα καὶ Πρίσκιλλα.

Ὅμως κατὰ τὸν Ἅγιον Ἰωάννην τὸ Χρυσόστομον: «ἑορτὴ Ἁγίου εἶναι μίμησις Ἁγίου».

Ἄς μιμηθοῦμε καὶ ἐμεῖς τοὺς Ἁγίους Ἀκύλα καὶ Πρίσκιλλα, τὸν Ἱερομάρτυρα Βαλεντῖνο καὶ ὅλους τοὺς Ἁγίους νὰ πρεσβεύουν, γιὰ νὰ ἔχῃ ἐπιτυχία καὶ νὰ καρποφορήσῃ ἀγώνας μας, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ εἶναι θεάρεστος.

Οἱ ταπεινές μας αὐτὲς σκέψεις εὐελπιστοῦμε νὰ ἔχουν προκαλέσει ἀρκετὰ ἐρεθίσματα, νὰ ἀνανήψωμε καὶ νὰ μὴ δεχώμεθα τὶς «νοητὲς σουπιές, νὰ μᾶς θολώνουν τὰ νερά» καὶ νὰ χάνωμε τὸν προσανατολισμό μας μὲ τὴν διαστροφὴ τῆς ἀληθείας π.χ. ὅτι ὁ Ἱερομάρτυς Ἅγιος Βαλεντῖνος ἦταν δῆθεν «ἅγιος τοῦ ἔρωτα» καὶ τοῦ πανσεξουαλισμοῦ, προτρέποντες τοὺς συνανθρώπους μας νὰ ἔχουν ὡς κεντρομόλο δύναμι τὸ ὑπογάστριο καὶ ὡς αὐτοσκοπὸ τῆς ζωῆς τους τὸν πανσεξουαλισμό !!!

Παρακαλοῦνται ὅλες οἱ σοβαρές, εὐπρεπεῖς καὶ ἔντιμες ἱστοσελίδες, ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες νὰ δημοσιεύσουν τὸ ἀνωτέρω κείμενο, γιὰ νὰ διαφωτίζωνται οἱ ἀγαθοπροαίρετοι ἄνθρωποι καὶ νὰ ἀντιδροῦν στὴν σατανικὴ ἐκστρατεία τῶν ἀμοραλιστῶν βλασφημούντων καὶ συκοφαντούντων τὸν Ἱερομάρτυρα Βαλεντῖνο ὡς «πορνοβοσκό». Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων γιὰ συμπαράστασι.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ