ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Υποχρεωτικό "τσιπάρισμα" των νεογνών μέσα στο 2014;

ΑΝΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΗ ΕΙΔΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Έχουμε γράψει πολλάκις για το μικροτσιπ RFID με το οποίο η Νέα Τάξη Πραγμάτων θα προσπαθήσει να "σταμπάρει" σαν βόδια όλους τους ανθρώπους για να παρακολουθέι τις σκέψεις τους, τις κινήσεις τους, οτιδήποτε για αυτους, ώστε όταν εγκαθιδρύσει την Παγκόσμια Χούντα, (Παγκόσμια Διακυβέρνηση την έλεγε ο ΓΑΠ) να μην είναι κανείς ικανός να την ΄ριξει, αφού ακόμα και οι σκέψεις θα παρακολουθούνται, ως γνωστόν ο εγκέφαλος έχει αποκωδικοποιηθεί, και είναι εφικτή η ανάγνωση των σκέψεων.
Ο λόγος που γράφουμε συνέχεια για αυτό με αντιπαράσταση το γνωστό εδάφιο της Αποκάλυψης είναι για να είναι ενήμεροι οι άνθρωποι για το τι τους περιμένει, και να μην ισχυριστούν ότι δεν ήξεραν, και εάν τους ενδιαφέρει η ελευθερία τους, και η προσωπικότητά τους, και να μην υπάρχει αστυνομία της Σκέψης όπως στο "προφητικό" βιβλίο του George Orwell "1984" όπου οι άνθρωποι φοβόντουσαν ακόμα και να ονειρευτούν.
κυκλοφορεί μια ανεπιβεβαίωτη πληροφορία στο Διαδίκτυο (πιθανώς να είναι "μούφα", αλλά με αυτους που κυβερνάνε τον πλανήτη όλα ειναι πιθανά) ότι τα μωρά από το 2014 υποχρεωτικά θα πα΄ρουν το τσιπ! Μάλλιστα λεέί ότι επιβάλεται από την ΕΕ! Επίσης ότι θα γίνει υποχρεωτικό για όλους μας να "τσιπαριστούμε" μέχρι το 2017. Δεν γνωρίζουμε ακόμα εάν αυτό στέκει.
Τηρούμε αμφιβολίες, γιατι πιστεύουμε ότι είναι πολύ νωρίς, ακόμα δεν έχουμε "αποβλακωθει" πλήρως για να προχωρήσουν σε μια τέτοια ενέργεια. Παρόλα αυτά όμως το θράσος της ΝΤΠ έχει αυξηθεί τα τελευταία χρονια, και έτσι προτιμάμε να το διαδώσουμε, και θα δούμε εάν ευσταθεί.

Μεταδίδουμε την "είδηση" με ΠΑΣΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Πρώτα στα ιταλικά, με την ιταλική διεύθυνση, και ακολουθεί μια πρόχειρη μετάφραση.

http://www.sardecentroricerca.it/index.php/microchip-sottopelle-obbligat...

Il processo di espansione del Nuovo Ordine Mondiale sta cominciando a farsi sentire e vedere visibilmente, non solo attraverso la negabilità della libertà di cura, ad esempio la famosa “Stamina”, ma anche attraverso il controllo dei dati clinici e della vita privata di una persona. Come pubblicato dal quotidiano on-line iovivoaroma.it, da Maggio 2014 entrerà in vigore, in tutta Europa, l’obbligatorietà di sottoporre i neonati all’installazione del microchip sottocutaneo che dovrà essere applicato negli ospedali pubblici al momento della nascita.
Il microchip in questione è dotato, oltre che di una scheda tecnica con le informazioni relative all’individuo, (nome, cognome, gruppo sanguigno, data di nascita ecc) anche di un potente rilevatore GPS che funzionerà con una micro batteria sostituibile ogni 2 anni presso i centri ospedalieri statali. Il GPS all’interno del microchip è di nuova generazione e dunque consente un margine di errore del rilevamento pari o inferiore ai 5 metri. Sarà collegato direttamente ad un satellite, che gestirà le connessioni. Chi vorrà, potrà farsi impiantare gratuitamente (o far impiantare ai propri figli) il microchip, anche se nato/i prima del Maggio 2014, compilando un modulo di richiesta all’ASL di appartenenza.
La CCCP (Comitato Consultivo per il Controllo della Popolazione) ha preso in considerazione l’obbligatorietà di installazione anche ai cittadini nati prima della suddetta data, ma ciò non avverà prima del 2017. L’istallazione sarà totalmente indolore grazie al fatto che il chip verrà impiantato sotto pelle nel gomito sinistro, privo di terminazioni nervose.
Il giornalista che ha scritto questo articolo non si rende conto minimamente di ciò che scrive, dichiarando quanto segue: “finalmente una buona notizia dal mondo della tecnologia. Grazie a questo chip, finalmente, si eviteranno tutti i casi di scomparsa o rapimenti che hanno turbato il mondo in tutti questi anni. Inoltre sarà possibile, grazie a questa tecnologia, nel futuro, rintracciare facilmente tutti i criminali latitanti.” Si come no! Non sapendo che il controllo totale sulla popolazione priverà la stessa della LIBERTA’ e della Privacy e saranno dolori per tutti, scatenando non poche polemiche, petizioni e guerre civili.
Come scrive Carla Villa Maji su Positanonews.it, urge una campagna di informazione per la libertà e la dignità e l’inviolabilità umana. E’ bene che tutte le organizzazioni umanitarie si uniscano e raccolgano le firme e chiedano una legge che vieti in Europa e nel mondo questo scempio! Personalmente già sapevo da anni che il programma di assistenza sanitaria americano e quello europeo, nascondevano allo stesso tempo un programma di schedatura e controllo della popolazione. E questo sta avvenendo sotto i nostri occhi.
Ripeto, ricordiamoci con quale rapidità il passaporto con i dati biometrici sia stato introdotto negli USA e di seguito in Europa, salvo per chi non avesse il nuovo passaporto, sottoporsi alla presa dell’impronta digitale e della foto dell’iride alla frontiera in aeroporto, cosa faranno ora?
Ci metteranno il microchip appena scesi dalla scaletta dell’aereo? Certo che no! Ci chiederanno di microchipparci tutti anche da questa sponda dell’oceano! Ve li ricordate i nostri politici a farsi vedere nel dare l’impronta e a dire che andava tutto bene, che non c’era nulla da nascondere, come se il problema fosse quello! Chi non ha avuto motivi per recarsi negli USA finora e che ha ancora un passaporto a lettura ottica, al prossimo rinnovo del documento dovrà accettare di essere schedato e trattato dallo Stato come un potenziale delinquente, allo stesso modo chi si è stufato di andare a votare in Italia con leggi elettorali incostituzionali e truffaldine potendo non andarci non ci è andato più, io sono uno di quei cittadini che ormai da dieci anni vanno a votare solo per i referendum, ma è libertà questa? Direi di no, direi che il trucco dei nuovi e rinverditi padroni delle ferriere supportati da burocrazie che stanno rodendo il potere dei rappresentanti dei cittadini e sostituendosi a essi, è questo, togliere ai cittadini tutti i giorni qualche cosa di importante, un pezzo di dignità, di libertà, minimizzando…stanno mettendo il microchip alla gente, perché hanno capito che la gente vuole cambiare il sistema, che è stufa di essere condizionata sfruttata e avvelenata e mandata a fare la guerra da un ristretto gruppo di famiglie multimiliardarie che considerano il pianeta e chi ci abita come cosa loro, l’Umano con l’impianto di microchip è un oggetto, e allora, se non si è più che attenti e vigili, se non si lotta contro lo sfinimento psicofisico, la tentazione è quella di raccontare a sé medesimi che va bene anche così, che in fondo le cose vanno come devono andare…
Dettagli essenziali sul microchip
Rfiid significa “radio frequency identifier”, quelli da impiantare sottocute sono piccoli e di non difficile installazione, praticamente impossibili e comunque molto dolorosi da togliere, qualora resi obbligatori vi ritrovereste inermi e immediatamente individuati e arrestati se cercaste di liberarvene, costituiscono un mezzo con il quale sarete completamente privati della vostra privacy e alla mercé di qualsiasi forma di controllo e manipolazione mentale attraverso le onde, il vostro pensiero stesso, le vostre stesse emozioni saranno sotto controllo e manipolabili, così anche le ghiandole del vostro corpo, il che significa che chi avrà accesso al computer centrale potrà influire anche sulla vostra salute cominciando dalla fertilità. Ricordatevi che non avrete modo di difendervi. Questa bestialità chiamata rfid sarà la fine dell’essere umano come lo conosciamo, sarà la fine di ogni libertà, non sarà più possibile resistere ai soprusi di chi ha perso o non ha mai avuto la legittimità democratica per sedere sugli scranni del potere, è urgente che la gente si renda conto della situazione e che chieda e promuova una legge che proibisca la produzione e l’uso dei microchip e degli impianti elettronici destinati agli Umani, limitandoli ai soli casi in cui servano a guarire o curare da specifiche patologie come già accade.
Redazione Sarde

Η διαδικασία διεύρυνσης της Νέας Παγκόσμιας Τάξης έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή για να το δουν ορατά, όχι μόνο μέσω της δυνατότητας της άρνησης της ελευθερίας η της θεραπείας, αλλά και μέσα από τον έλεγχο των κλινικών δεδομένων της ιδιωτικής ζωής του ατόμου . Όπως δημοσίευσε η εφημερίδα on-lineiovivoaroma.it , από το Μάιο του 2014 σε όλη την Ευρώπη, θα έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν όλα τα βρέφη για να εγκαταστήσουνε το μικροτσίπ κάτω από το δέρμα που θα εφαρμόζονται και στα δημόσια νοσοκομεία κατά τη στιγμή της γέννησης τους.
Το τσιπ θα παρέχεται, καθώς και ένα φύλλο δεδομένων με πληροφορίες για το άτομο (όνομα, τον τύπο του αίματος, ημερομηνία γέννησης κλπ..), θα είναι επίσης ένα ισχυρός ανιχνευτής GPS που θα είναι με μια μικρο-μπαταρία και θα γίνεται αλλαγή κάθε 2 χρόνια στα κρατικά νοσοκομεία. Το τσιπ GPS θα είναι της νέας γενιάς και κατά συνέπεια δεν θα επιτρέπει περιθώριο σφάλματος ανίχνευσης ίση με μικρότερη από 5 μέτρα. Θα πρέπει να συνδεθεί απευθείας σε μια τηλεόραση, που θα διαχειρίζεται τις συνδέσεις. Όποιος θέλει θα μπορεί να το εμφυτεύει δωρεάν (αλλά υποχρεωτική θα είναι η εμφυτεύσει στα παιδιά τους) μόλις θα γεννιέται /απο την πρώτη του Μαΐου 2014, συμπληρώνοντας το έντυπο της αίτησης για την ένταξη της ASL. Το CCCP (Συμβουλευτική Επιτροπή για τον Έλεγχο του πληθυσμού) έλαβε υπόψη της υποχρεωτική εγκατάσταση για τους πολίτες που έχουν γεννηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, αλλά αυτό δεν υλοποιείται πριν από το 2017. Η εγκατάσταση θα είναι εντελώς ανώδυνη, χάρη στο γεγονός ότι το τσιπ θα εμφυτεύεται κάτω από το δέρμα στον αριστερό αγκώνα, στις ελεύθερες νευρικές απολήξεις.
Ο δημοσιογράφος που έγραψε αυτό το άρθρο δεν έχει συνειδητοποιήσει το λιγότερο από ό, τι γράφει, αναφέροντας τα εξής: " Τέλος μερικές καλές ειδήσεις από τον κόσμο της τεχνολογίας. Με αυτό το τσιπ, τελικά, θα αποτρέψει όλες τις περιπτώσεις εξαφανίσεων και απαγωγών που έχουν προβληματίσει τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. Θα είναι επίσης δυνατό, χάρη στην τεχνολογία αυτή, στο μέλλον, να παρακολουθείτε εύκολα όλαυς τους εγκληματίες σε μεγάλο βαθμό. "Είναι σωστό! Μη γνωρίζοντας τον απόλυτο έλεγχο του πληθυσμού που θα στερηθεί την ελευθερία της ιδιωτικής του ζωής και θα είναι ο πόνος για όλους, πυροδοτώντας κάποια διαμάχη, αναφορές, και για εμφύλιους πολέμους. Όπως γράφει η Carla Villa Maji για το Positanonews.it, θα είναι μια ενημερωτική εκστρατεία για την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια για το απαραβίαστο.
Είναι θετικό το γεγονός ότι όλες οι ανθρωπιστικές οργανώσεις θα ενωθούν για να συγκεντρώσει υπογραφές και να ζητήσει για ένα νομοσχέδιο για την απαγόρευση στην Ευρώπη και στον κόσμο γαυτό το χάος! Προσωπικά, ήξεραν ήδη εδώ και χρόνια ότι το πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης των αμερικανικών και ευρωπαϊκών χωρών οτι έκρυβαν παράλληλα ένα πρόγραμμα καταλογογράφησης για τον έλεγχο του πληθυσμού. Και αυτό συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας!!! Και πάλι, να θυμάστε πόσο γρήγορα το διαβατήριο με βιομετρικά δεδομένα θα εισαχθεί στις ΗΠΑ και αργότερα στην Ευρώπη, εκτός από εκείνους που δεν έχουν το νέο διαβατήριο, για να υποβάλουν τα δακτυλικά αποτυπώματα και να λαμβάνονται στα σύνορα της ίριδας στο αεροδρόμιο. Τι θα κάνουν τώρα; Θα έχουμε το μικροτσίπ μόλις θα κατεβαίνουμε από το αεροπλάνο στην σκάλα; Φυσικά και όχι!
Ζητούμε από όλους microchips ακόμη και από αυτήν την πλευρά του ωκεανού! να Θυμηθείτε τους πολιτικούς μας που θα μας δώσουν την εντύπωση ότι όλα θα είναι μια χαρά, και ότι δεν υπάρχει τίποτα για να κρύψουν!!! θα βάζουν το μικροτσίπ στους ανθρώπους, επειδή θα έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι άνθρωποι θα θέλουν να αλλάξουν το σύστημα το οποίο θα είναι κουρασμένο για να αξιοποιηθεί, που θα στέλνονται στον πόλεμο από μια μικρή ομάδα οικογενειών που θεωρούν απο των πολλών δισεκατομμυρίων πληθυσμόν στον πλανήτη. Το ανθρώπινο εμφύτευμα μικροτσίπ είναι ένα αντικείμενο και, στη συνέχεια, αν δεν είστε προσεκτικοί και σε εγρήγορση απο την καταπολέμηση της ψυχικής και σωματικής εξάντλησης, ο πειρασμός θα είναι αυτό και θά λέτε είναι πάρα πολύ ωραία, και ότι στο τέλος τα πράγματα πηγαίνουν ομαλά ...ΠΡΟΣΟΧΉ! Βασικές λεπτομέρειες σχετικά με το μικροτσίπ
Rfiid σημαίνει "αναγνωριστικό ραδιοσυχνοτήτων», εκείνοι που θα το εμφυτεύουν κάτω από το δέρμα θα είναί πολύ μικρό και δεν είναι δύσκολο να το εγκαταστήσετε, ωστόσο, θα είναι πολύ επώδυνη και σχεδόν αδύνατον να αφαιρεθεί, αν βρείτε τον εαυτό σας αβοήθητοι και καθίστανται στις υποχρεωτικές καταστάσεις αμέσως θα σας εντοπίζουν και θα σας συλλαμβάνουν αν προσπαθείτε να το ξεφορτωθείτε!!! θα αποτελεί ένα μέσο με το οποίο θα στερείται την ιδιωτικής ζωής σας, και στο έλεος της κάθε μορφής ελέγχου και στην πνευματική χειραγώγηση μέσα από τα κύματα, της ίδιας την σκέψης σας, τα συναισθήματά σας θα είναι υπό έλεγχο και θα χειραγωγείται απο το τσίπ, μέσω των αδένων στο σώμα σας, το οποίο σημαίνει ότι όσοι θα έχουν πρόσβαση στον κεντρικό υπολογιστή θα μπορεί επίσης να επηρεάζει και την υγεία σας αρχίζοντας με τη γονιμότητα!!!.
Να θυμάστε ότι δεν έχετε κανέναν τρόπο για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Αυτή η κτηνοβασία ονομάζεται RFID θα είναι το τέλος της ανθρώπινης ύπαρξης όπως γνωρίζουμε ότι θα είναι το τέλος της κάθε ελευθερίας, δεν μπορεί πλέον να αντισταθεί στις καταχρήσεις εκείνων που έχουν χάσει ή δεν είχαν ποτέ τη δημοκρατική νομιμότητα και θα καθίσει στα έδρανα της εξουσίας, είναι επείγον ότι οι άνθρωποι έχουν επίγνωση της κατάστασης και θα ζητάνε για να προωθήσουν ένα νόμο που θα απαγορεύει την παραγωγή και τη χρήση των μικροτσίπ και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που θα προορίζονται για ανθρώπινο περιορισμό τους!
Φυσικά και το ιταλικό δημοσίευμα προέκυψε από άλλη ιταλική ιστοσελίδα
Ελπίζουμε όλο αυτο να είναι ένα κακόγουστο αστέιο εξ'Ιταλίας, οτιδήποτε βρει κάποιος αναγνώστης μας έγκυρο επί του θέματος καλοδεχούμενο.
Kαι για να μην ξεχνιόμαστε ιδού και το περιβόητο εδάφιο της Αποκαλύψεως


Ἀποκ. Ἰωάννου κεφ. Ιγ’ 16 “ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν, καί ἵνα μή τις δύναται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὂνομα τοῦ θηρίου ἢ τόν ἀριθμόν τοῦ θηρίου˙ ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστί καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ χξς“ = 666.

defencenet.gr